ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆ ಡಿ ಪಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರದಿ

2021-22

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್-2022 ಮಾರ್ಚ್-2022 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 152.50 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2020-21

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್-2021 ಮಾರ್ಚ್-2021 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 156.54 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2019-20

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್-2020 ಮಾರ್ಚ್-2020 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 197.55 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2017-18

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಡಿಸೆಂಬರ್-2017  ಡಿಸೆಂಬರ್-2017 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 856KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ನವೆಂಬರ್-2017  ನವೆಂಬರ್-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   1.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017  ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   899KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಸಪ್ಟಂಬರ್-2017  ಸಪ್ಟಂಬರ್-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   386KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಆಗಸ್ಟ್-2017  ಆಗಸ್ಟ್-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   358KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಜುಲೈ-2017  ಜುಲೈ-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  469KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಜೂನ್-2017  ಜೂನ್-2017 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 400KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮೇ-2017  ಮೇ-2017 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  118KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಏಪ್ರೀಲ್-2017  ಏಪ್ರೀಲ್-2017 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  384KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2016-17

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್-2017‌

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್-2017

ಮಾರ್ಚ್-2017‌ ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

1.00MB 

236KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2  ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಫೆಬ್ರವರಿ-2017 ಫೆಬ್ರವರಿ-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   30.4KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಜನವರಿ-2017 ಜನವರಿ-2017 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  34.4KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  46.0KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ನವೆಂಬರ್-2016 ನವೆಂಬರ್-2016 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   47.7KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   47.9KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಸಪ್ಟಂಬರ್-2016 ಸಪ್ಟಂಬರ್-2016 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  47.0KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಆಗಸ್ಟ್-2016 ಆಗಸ್ಟ್-2016 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ   50.1KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಜುಲೈ-2016

ಜುಲೈ-2016 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 51.5KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಜೂನ್-2016  ಜೂನ್-2016  ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 48.2KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ -ಮೇ-2016 ಮೇ-2016   ಕನ್ನಡ  ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  46.3KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2015-16

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2016

2014-15

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2015

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2015

 2013-14

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2014

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2014

 2012-13

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2013

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2013

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-11-2022 05:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080