ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

2024

     ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 • ಆಡಳಿತ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 12-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.27 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.78 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 30-01-2024   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 8.61 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 30-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 19.13 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 30-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 14.62 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  30-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.23 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  30-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4.94 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  30-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.03 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.76 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.95 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಅಧೀಕ್ಷಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.76 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 920.17 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.43 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  145.09 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  607.33 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  140.85 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 424.37 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.23 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 184.23 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 371 (ಜೆ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 929.53 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4.02 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 371 (ಜೆ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  972.52 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.40 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  7.66 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 371 (ಜೆ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  1.11 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾಪಟ್ಟಿ 11-03-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 7.04 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 • ತಾಂತ್ರಿಕ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1

ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

16-01-2024  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 16.61 MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
2

 ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 371(J)

16-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.22 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3  ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 16-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  23.74 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 371(J) 16-01-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4.78 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 27-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 9.41 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 371(J) 27-02-2024 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.09 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2023

     ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 • ಆಡಳಿತ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 21-02-2023   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.62 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು 371(j) ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 21-02-2023  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 528 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 13-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4.21MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  371 (j) 13-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.19MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 13-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 8.68 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  371(j) 13-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.03MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 02-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 14.20MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 02-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 8.42MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 02-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.39MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 02-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.49MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 05-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 12.37MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 17-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.56MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 17-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.07MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 371 (ಜೆ) 17-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 835.56KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 371 (ಜೆ) 17-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 582.44KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 10-10-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 19.00MB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 10-10-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.6MB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 10-10-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.24MB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 10-10-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.84MB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 12-10-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 8.53MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 14-12-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 14.71 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 • ತಾಂತ್ರಿಕ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1

ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 06-02-2023  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 14.5 MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
2

 ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 371(j)

06-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 3.12 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3  ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 06-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  44.29MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 371(j) 06-02-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 9.01 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 07-06-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 26.1 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2021-22

  ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 • ಆಡಳಿತ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 1 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು 31-8-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.78MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 2 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 18-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  13.66MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 3 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 10-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  20.51MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 4 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು  21-09-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.90MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 5 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  4-10-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  1.86MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 6 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  25-10-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  5.73MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 7 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 10-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  20.75MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 8 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 08-10-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.03MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 9 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 08-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.19MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
10 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 21-09-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  481.29KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
11 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 371(J) 30-09-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  901KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
12 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು 371(J) 31-08-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  912.75KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
13 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 371 (ಜೆ) 18-11-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  1001.99KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
14 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 371 (ಜೆ) 18-11-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  598.66KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 371(J) 31-08-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  905.KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
16 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 371(J) 31-08-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  1.1MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
17

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

21-09-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.56MB

ವಿಕ್ಷಿಸಿ

18 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 21-09-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  7.45MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 • ತಾಂತ್ರಿಕ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 1

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

10-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  13.20MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 2

ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 19-11-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  11.28MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 3

ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

08-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  43.08MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 4

371 (ಜೆ) ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

08-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  7.2MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 5

ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 12-11-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  15.69MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 6

371 (ಜೆ) ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 12-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  3.47MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 7

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

18-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  19.55MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 8

ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 23-11-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  41.05MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 9

ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

2-11-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.6MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
10

ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

27-12-2021  ಕನ್ನಡ   ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  14.09MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
11

371 (ಜೆ) ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

27-12-2021   ಕನ್ನಡ  ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ  2.79MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ 

ಜೂನ್-2021

        ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.
 • ಆಡಳಿತ
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 1 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು 20-07-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.53MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 2 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 8.36MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 3 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 13.36MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 4 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು  29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.83MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 5 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.14MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 6 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 2.80MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 7 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  29-06-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 12.34MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 8 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  06-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.07MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 9 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 29-07-2021   ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.36MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
10 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 371 (ಜೆ) ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 05-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 537.33KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
11 ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟ 371(ಜೆ) ಅಡಿ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ 03-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 681.98KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
12 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು 371(J) 08-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 421.94KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
13 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 371 (ಜೆ) 29-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 724.26KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
14 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 371 (ಜೆ) 29-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 441.16KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 371(J) 05-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 546.85KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
16 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 371(J) 08-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 726.69KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
17

 

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

 05-07-2021 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.73MB 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ

18 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 16-07-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 5.39MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
19 ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ರಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ 32 ಹುದ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ 83 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ  14-06-2021 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 886.00KB
20 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 09-06-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 852.00KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
21  ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26-08-2021  ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4.38MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
22 ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ರಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ 83 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೆಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮೂಲದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆಗೆ ಗೋತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 24-09-2021 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 1.20MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
23 ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26-08-2021 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 7.24MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
24 ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-08-2021 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 7.10MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

 

2020-21

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2020

ಜೂನ್-2020

ಮೇ-2020

ಏಪ್ರಿಲ್-2020

2019-20

ಮಾರ್ಚ್-2020

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಜನವರಿ-2020

ನವೆಂಬರ್-2019

ಆಗಸ್ಟ್ 2019

ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಜುಲೈ 2019

ಜೂನ್ 2019

2018-19

ಆಗಸ್ಟ್ 2018

ಜುಲೈ 2018

ಮೇ 2018

2017-18

ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2018

ಡಿಸಂಬರ್ 2017

ನವೆಂಬರ್ 2017

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017

ಆಗಸ್ಟ್ 2017

ಜೂನ್ 2017

2016-17

ಮಾರ್ಚ್-2020

ಡಿಸಂಬರ್ 2016

ಜುಲೈ 2016

ಮೇ 2016

2015-16

ಜನವರಿ 2016

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015

ಆಗಸ್ಟ್ 2015

ಜೂನ್ 2015

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-03-2024 12:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080