ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

2023-24

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ರಾಸುಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಪತ್ತು ನಿಧಿ 29-08-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1.61 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ-01 01-09-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1.72 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ-02 05-09-2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1.56 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2022-23

   

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು 01-06-2022 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ  6.00 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಅಮೃತ ಜೀವನ ಯೋಜನೆ 28-12-2022 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 3.45 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2020-21

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020

   

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಕ್ಕುಟ ಮತ್ತು ಜಾಮುವಾರು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಜ್ಞೆ 1987 13-08-2020 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ  11.00MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮೇ-2020

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಪ್ರಾಥವಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು

31-03-2001

06-03-2002

25-03-2003

28-12-2005

ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

1.93MB

1.55MB

2.30MB

2.10MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2 ಪ್ರಾಥವಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು 18-08-2008 ಕನ್ನಡ  ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ  2.34MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2019-20

 

ಆಗಸ್ಟ್-2019

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ಸಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 20-05-2019

ಕನ್ನಡ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 762 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ಸಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 03-09-2019

ಕನ್ನಡ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 729 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸಕೃತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಪಾನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 21-08-2019

ಕನ್ನಡ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 1.03MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ 

 12-07-2019

ಕನ್ನಡ

Office of the accountant general, karnataka

 352 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 20-08-2019

ಕನ್ನಡ

Office of the accountant general, karnataka

 580 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

 16-08-2019

ಕನ್ನಡ

 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 906 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

2019-20 ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಪೂರಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

 31-07-2019

ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ

 716 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

2019-20 ಸಾಲಿನ ಪಿಪಿಆರ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ (ಪೂರಕ) ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 

 31-07-2019

ಕನ್ನಡ

 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 1.61 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಎರಡನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 2019-20

 07-08-2019

ಕನ್ನಡ

 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

 6.70 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಏಪ್ರಿಲ್-2019

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಮೋದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 2019-20

30-04-2019

ಕನ್ನಡ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

3.5MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2017-18

  1. ಮೇ-2017

 2016-17

1. ಜನವರಿ-2017

2. ನವೆಂಬರ್-2016

3. ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016

4. ಆಗಸ್ಟ್-2016

5. ಜುಲೈ-2016

6. ಜೂನ್-2016

 2015-16

1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015

2. ಆಗಸ್ಟ್ 2015

3. ಜುಲೈ 2015

4. ಜೂನ್‍ 2015

5. ಮೇ 2015

 2014-15

1. ಮಾರ್ಚ್ 2015

2. ಫೆಬ್ರವರಿ 2015

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-09-2023 04:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080